Zranění, smrt a stavy

Vaše postava má jen jeden život, a stejně tak i postava kohokoliv jiného. Veškeré stavy vaší postavy fungují docela stejně jako ve skutečnosti. Když vaši postavu někdo zraní, je zraněná, když onemocní, projevuje symptomy dané nemoci, když zemře, je zkrátka mrtvá.

Očekáváme, že pokud se vaší postavě něco přihodí, bude vaše RP na situaci přiměřeně reagovat. Vyhodnocení stavu vašeho charakteru necháváme čistě na vás a vašem zdravém rozumu – při škrábnutí dýkou není třeba umírat v agonii (pokud zrovna nebyla napuštěna neurotoxinem), a stejně tak není vhodné s probodnutou plící atakovat rekordy Usaina Bolta. Vsázíme proto na váš zdravý rozum a poctivost.

Fyzické zranění

Fyzické zranění způsobené zbraní, ohněm, mrazem a dalšími rozličnými způsoby. Pro usnadnění rozlišena je fyzické zranění rozlišeno na lehké a těžké:

 • Lehká zranění jsou zásahy do končetin a lehká zranění trupu – pokud váš sixpack v souboji lehce olízne čepel dýky, pravděpodobně nepůjde o smrtelné zranění, ale bolet to nejspíš bude.
 • Těžká zranění působí jakýkoliv plný zásah do trupu (viz část popisující boj a další mechanismy).
 • Platí, že pokud vaše postava utrží tři lehká zranění, sčítají se tato lehká zranění v jedno těžké.
 • Pokud utržíte těžké zranění, upadáte do agonie, viz níže.

Konkrétní podoba zranění se odvíjí od zásahu zbraní – poranění mečem vypadá jinak než zásah sekerou či drtivou zbraní. Lehké i těžké zranění vám může stejně dobře způsobit kouzlo, přičemž to, co se vám stalo, vám oznámí dotyčný mág při úspěšném seslání.

Stínové zranění

Stínové zranění způsobuje neúspěšné seslání kouzla. Každé neúspěšné seslání způsobí 1 stínové zranění, přičemž každá postava vydrží bez zvětší újmy na životě 3 stínová zranění. Stínové zranění se vždy léčí 1 hodinu a jeho léčba nejde nijak urychlit; přičemž pokud obdržíte další stínové zranění, doba léčení se vždy resetuje na 1 hodinu, po jejímž uplynutí odezní všechna stínová zranění, které jste utržili.

Projevy stínového zranění:

 • 1 stínové zranění: lehké zavrávorání, vyvedení z rovnováhy;
 • 2 stínová zranění: malátnost na 15 minut;
 • 3 stínová zranění: omráčení na 5 minut, následně vyčerpání na 15 minut;
 • 4 stínová zranění: upadnutí do agonie; lze stabilizovat a léčit pouze kouzlem nebo lektvarem.

Agonie a smrt

Pokud se vaší postavě přihodilo těžké zranění, upadá do agonie. Ve stavu agonie nemůžete dělat nic, než naříkat bolestí, volat o pomoc, skuhrat, plazit se stranou pryč z boje, ležet rozpláclí na zemi v bezvědomí a tak dále. V agonii ležíte přibližně po dobu 5 minut. Pokud jste do agonie upadli během boje, který ještě pokračuje, tento odpočet běží od jeho ukončení, nebo přesunu do jiné části hradu, než ve které se zrovna nacházíte vy.

Pokud jste během 5 minut stabilizováni poskytnutím základního ošetření, připočtěte k agonii 15 minut. Pokud se vám během 5 minut nedostane pomoci, vaše postava umírá a léčitel má cca 2-5 minut na to, aby vás stihl resuscitovat, pokud je toho schopen. Pokud není, po uplynutí této doby umírá postava definitivně.

Pokud je vaše postava ve stavu agonie doražena (dobodnutím, podříznutím, …), umírá rovněž.

V obou případech si několik minut poležíte coby mrtvola (v případě dění kolem vyčkáte konce scény, zejména je-li vaše mrtvola zájmem dalších hráčů) a následně se s rukou na hlavě odeberete do orgoviště, kde vyčkáte příchodu organizátora, aby s vámi danou situaci vyřešil. Podle situace ve hře (či vlastní volby) pak můžete pokračovat ve hře s dalším charakterem, nebo jako CP.

Uvědomte si, že smrt postavy je nezvratná záležitost a je třeba se podle toho zařídit. Ve světě Terry neexistuje způsob, jak vrátit definitivně mrtvým postavám život, a to ani za pomoci zázraků nebo magie. Stejně tak berte v potaz skutečnost, že smrt by měla být až posledním řešením problémů – jednak z hlediska herního zážitku pro ostatní (ne, opravdu není zábavné dát si za cíl bezúčelně vybít celý hrad), jednak proto, že vražda je podle Anhaltského práva tvrdě trestána. Smrt postavy by neměla být bezúčelná, a pokud se už někoho rozhodnete zabít, pokuste se to udělat tak, aby to byla zábava i pro váš cíl.

Klíčová slova

Klíčová slova se používají v boji pro zjednodušení sesílání bojových kouzel nebo jiných efektů, které se vám v boji mohou přihodit.

JE DŮLEŽITÉ SI TATO KLÍČOVÁ SLOVA PAMATOVAT!

Okamžité – mají jednorázový efekt

 • Lehké a těžké
  • zranění – prosté zranění;
  • popáleniny – zranění ohněm, vyžaduje zvláštní léčbu;
  • omrzliny – zranění mrazem, vyžaduje zvláštní léčbu.
 • Zmrzačení – vyřazení končetiny, ta je zraněna za lehké zranění; pokud není řečeno jinak, automaticky se počítá končetina, v níž držíš zbraň.
 • Odzbrojení – zahodíš zbraň nebo jiný předmět který držíš v ruce, pokud není k ruce připevněn (provazem, poutkem, …); v boji se automaticky bere končetina držící zbraň.
 • Sražení – padni trupem k zemi, jakmile se dotkneš trupem země, s námahou se zvedáš.
 • Otrava – zranění se hojí dvakrát tak dlouho.

S trváním – sesilatel hlásí dobu (ve vteřinách, s výjimkou omráčení)

Příklady:Past deset“ = 10 vteřin se nemůžeš hnout z místa; „Žár dvacet“ = za 20 vteřin uhoříš (dostaneš těžké zranění a upadáš do agonie, pokud nejsi uhašen/a)

 • Omráčení – jdeš do bezvědomí; trvá 2 minuty, pokud není řečeno jinak.
 • Past – postava se nemůže hnout z místa.
 • Šoklehké zranění a malátnost.
 • Žár – postava hoří, a musí se uhasit (udušením ohně, vodou, …). Hoří tak dlouho, jak určuje sesilatel, pokud se do té doby neuhasí, utrží těžké zranění (popáleniny).
 • Mráz – postava se nemůže hnout. Je přimrazena k zemi částí, který se jí dotýká, a je jí uděleno lehké zranění (omrzlina).
 • Kyselina – postava je poleptána kyselinou, po uplynutí doby je zničena její zbroj a je jí uděleno lehké zranění. Kyselinu lze smýt vodou.

Zvláštní stavy

Vyjma zranění se mohou přihodit další stavy, které ovlivňují vaši postavu. Pokud se vám takový stav přihodí, pokuste se vaši hru co nejvíce tomuto stavu přizpůsobit.

Na rozdíl od klíčových slov je dobré je znát, ale nemusíte si je nutně pamatovat (obvykle by měl být prostor na to vám účinek vysvětlit).

Stavy těla

Opilost – nejistá chůze, nejistý jazyk, případně zvracení za výstřihy svých bratří a sester. Jaká je míra alkoholu potřebná k tomu opít vaši postavu je čistě na vás.

Malátnost – motání hlavy, rozmlžené vidění, nejistá chůze, může se projevit zvracením.

Vyčerpání – stav fyzické a psychické únavy, touha po odpočinku; pokud se vší silou dostaneš do boje, první zranění tě pošle do agonie (fyzické).

Spánek – hluboký a klidný. Spící postava může být probuzena různými způsoby – fackou, kýblem vody, lechtáním, …

Omráčení – jdeš do bezvědomí; trvá 2 minuty, pokud není řečeno jinak.

Otravy a nemoci – většina otrav a nemocí se sama o sobě projevuje skrze další symptomy, které se vždy dozvíte v případě konkrétní nemoci. Stejně tak je může doprovázet některý z dalších zde vyjmenovaných stavů.

Stavy mysli

Halucinace – vidiny, slyšiny, přeludy, zkrátka změněné vnímání všech smyslů, které se odehrává pouze v hlavě postavy a není skutečné, postava však na ně reaguje tak, jako by skutečné bylo. Vždy je přesně řečeno, co postava vidí, slyší nebo cítí).

Změna emoce – vůči někomu či něčemu nebo spontánní, nevázaná na situaci či osobu; postava považuje emoci za vlastní.

Kontrola mysli – ovládání akcí konkrétního jedince za pomoci kouzla, přičemž ovládající musí vydávat jasně pochopitelné a splnitelné příkazy, které nevedou k sebepoškození či sebevraždě postavy. Kontrolovaný považuje příkazy za své, netuší, že mu byly vnuknuty.

Požehnání a prokletí – nejrůznější projevy boží moci. Obé trvá určitou dobu, často ohraničenou spíše určitou událostí než časovým limitem. V případě požehnání událostí, při níž se jeho efekt „vyčerpá“, v případě prokletí událostí, která vede k jeho zlomení – zejména ta musí však musí být reálně splnitelná.