Kněžství

Božstva Terry jsou různorodá, ale pouze někteří kněží dokáží vládnout mocí, kterou jim jejich božstvo propůjčuje. O tuto jejich moc žádají během svých bohoslužeb a nad tím, jakou moc jim bohové propůjční nemají plnou kontrolu.

Bohoslužby, boží zázraky a další projevy boží moci jsou závislé na roleplayingu jak kněze, tak hráčů, kteří jsou cílem těchto projevů. Čím lépe se vám podaří je ztvárnit, tím víc si hru užijete vy i vaše okolí. Za tím účelem je rovněž třeba se držet nastavených mechanik.

Pro hraní kněze budete potřebovat:

  • Kostým odpovídající popisu danému kněže.
  • Symboly vašeho boha. Amulety, náhrdelníky, prsteny, případně výšivky či další symboly na kostýmu.
  • Modlitby. Jak pro potřeba bohoslužeb a společných modliteb, tak pro osobní modlitby. Rovněž je vhodné mít alespoň ideu toho, jak bohoslužbu vést.

Boží moc

Někteří kněží byli obdařeni mocí svého boha, aby mohli vykonávat jeho vůli prostřednictvím svých skutků. Každý kněz se může modlit ke svému bohu, ale pouze kněz, kterému bůh propůjčil část jeho moci, dokáže vykonávat skutečné zázraky. Tato propůjčená moc má mnoho podob – od drobných divů, které dokáže konat každý den až po kázání a modlitby, kterými je schopen ovlivňovat mnoho lidí.

Zázraky

Bůh může svého kněze obdarovat mocí konat zázraky. Léčení pouhým přiložením rukou, ochrana bližních, pálení nepřátel, šalba a mnoho dalšího v závislosti na naturelu daného boha. Uzná-li kněz, že je božího zásahu za potřebí, může napnout svoji vůli, spojit se s bohem a takový zázrak vykonat. Projektování boží vůle prostřednictvím knězova těla a mysli má ovšem svoji cenu. Každé použití zázraku stojí kněze 1 stínový život.

Každý zázrak je popsán (podobně jako kouzla) způsobem jeho seslání, efektem, případně dalšími detaily, které jeho použití obnáší:

  • NÁZEV: Léčebné ruce
  • SESLÁNÍ: Dotekem
  • EFEKT: Vyléčí všechna fyzická zranění.
  • DETAILY: Ránu není potřeba dál ošetřovat nebo dezinfikovat. Pokud v ráně byly nečistoty nebo kulka, vše bylo vytlačeno ven z těla.

Čím je kněz mocnější, tím více různých zázraků dokáže vykonávat, přičemž tyto zázraky dostane každá postava obdařená boží mocí do začátku. Pokud však přiřknutá moc knězi nestačí, může zkusit svého boha požádat během modlitby nebo obřadu, aby mu dočasně propůjčil schopnost vykonat zázrak(y), který kněz potřebuje ke splnění svého úkolu. Jeho bůh mu může vyhovět podle toho, oč kněz žádá a jak byl při své žádosti přesvědčivý.

Obřad

Náboženské obřady jsou hlavní náplní kněze, který je prostředníkem mezi bohem a jeho věřícími. Pouze s podporou věřících kněz může žádat svého boha o skutečné zázraky, které mohou ovlivnit osudy mnohých. Obřad vždy vede kněz a dává mu formu, kromě něj je  potřeba alespoň dvou dalších věřících. Obřady se dělí na mše a ceremonie.

K jakémukoliv obřadu je potřeba dohled organizátora, který může vyhodnotit, jak byl obřad úspěšný. Počítá se roleplaying a přesvědčivost kněze, počet věřících, jejich zapojení do obřadu, průběh a připravenost obřadu a další okolnosti.

Mše

Mše je celkem jednoduchý obřad, kdy kněz žádá svého boha s pomocí věřících svého boha, přičemž vždy má pouze jednu prosbu. Mši lze vykonat prakticky kdekoliv, ačkoliv místo zasvěcené danému bohu je vždy tím nejpříhodnějším.

Ceremonie

Ceremonii je možné vykonat pouze na místě zasvěceném danému bohu a má zpravidla složitější průběh, protože kromě kněze samotného mohou jeho prostřednictvím vznést k bohu svoje prosby i jeho věřící.

Boží vůle

Během obřadu může kněz boha žádat prakticky o cokoliv. Počet obřadů za den není omezen. To, zda se prosba (či prosby) vyplní, závisí na tom, oč kněz žádá. Čím složitější a náročnější je prosba, tím víc se kněz musí snažit. Čím častěji kněz žádá, tím obtížnější je vyslyšení jeho proseb.

Vyplnění prosby není bez bolesti. Vůle boha procházející tělem kněze si vždy vybírá svoji daň v podobě zranění. O typu a míře zranění rozhoduje dozorující organizátor.

Stínové zranění

Boží vůle, moc, kterou je kněz prostředníkem, si vybírá svoji daň. Ačkoliv bůh možná je všemocný, knězovo mysl a tělo rozhodně je, a vykonávání boží moci jej stojí stínové životy. V případě zázraků a darů je toto zranění uplatněno až po jeho vykonání. Tedy pokud kněz vykoná zázrak, který ho bude stát jeho poslední stínový život, upadá do bezvědomí až po jeho vykonání.

Pokud stínové zranění utrpěné ze zázraků a mší je větší, než je zbývající počet stínových životů, “záporné” stínové zranění se stává fyzickým zraněním a ubírá knězi jeho fyzické životy. Pokud v důsledku takového zranění klesnou na nulu, kněz upadá do agonie místo do bezvědomí.

Příklad 1: Pokud Irunina kněžka vyléčí raněnou postavu za poslední stínový život, upadá do bezvědomí až poté, co jej vyléčí. Pokud Sigurův kněz ve stejné situaci zapálí svůj meč posvátným ohněm, upadá do bezvědomí ihned po jeho zapálení, takže si jej v souboji příliš neužije.

Příklad 2: Irunina kněžka má poslední stínový život. Ke dvěma bojovníkům v agonii se ale nedostane včas. Rozhodne se je pokusit v poslední možný okamžik vzkřísit, shromáždí pár věřících a vykoná krátkou mši, v níž žádá Irunn o pomoc. Mše je úspěšná, prosby vyslyšeny, bojovníci vychrchlají krev a sténají v agonii, nicméně kněžka dostává 4 stínová zranění.

To znamená, že ztrácí poslední stínový život, nicméně zbylá 3 zranění se mění ve fyzické. Protože má kněžka jen 3 fyzické životy, místo bezvědomí upadá rovnou do agonie.

Vzepětí vůle

Existují prostředky (perky, lektvary atd.), kterými je kněz schopen se udržet na nohou i přesto, že v důsledku používání zázraků a darů přišel o poslední stínový život a měl by upadnout do bezvědomí. V takovém případě může kněz konat zázraky, které jej místo stínových stojí fyzické životy, a to tak dlouho, dokud nepadne do agonie.