Věda a učenost

Postavení vědy a vzdělání je na Teře neustále konfrontováno mocenskými přemi s náboženskými institucemi. Zatímco se většina univerzit snaží o co největší sekularizaci a vystrnadění náboženských vlivů do čistě teologických studií, církve a řády naopak usilují o prostoupení vzdělání a výzkumu vlastní věroukou, a omezování magických a alchymistických studií, jež jsou doménou univerzit. Výjimkou je Navairre, kde věda, magie i náboženství začali do určité míry koexistovat vedle sebe, a Gorodina, kde jsou Novgorodská a Orenburgská univerzita (jediné dvě v celé zemi) pod přísným dohledem Cerkve edinojho a istinojho Boga, a pronásledování všichni, kdo se protiví božímu slovu. Mágové a alchymisté zejména.

Snad nikoho nepřekvapí, že učenost a magie má zastání hlavně ve městech a mezi bohatšími vrstvami, které jsou schopny (a ochotny) platit za aktuální výdobytky, které věda přináší. Obzvlášť výsostné postavení má věda hlavně v Anhaltu, kde rozvoj technologií bohatě financuje samotný král. Často se ale jedná o technologie použitelné pro zbrojní mašinerii a udržení kroku s okolními státy, jejichž armády nedisponují tak pokročilým arzenálem, avšak mají oproti Anhaltským vojskům početní převahu. Vyhlášené univerzity jsou i v Galacii, neboť Venalliny kněžky nejsou v šíření svého vlivu tak agresivní jako Jednota Anhaltská, univerzity v Navairre jsou zase známé nejvěhlasnějšími alchymisty a mágy současnosti i minulosti.

Vyjma magie, magických technologií a alchymie (které mají početně minoritní zastoupení) se na univerzitách vyučuje a bádá v řadě dalších oborů: filosofie a další humanitní vědy (historie, lingvistika), teologie, přírodní vědy (zejména obecná fyzika, astronomie, biologie, geologie), matematika, medicína, právo, ve vyspělejších zemích i předchůdci strojírenství a inženýrství tak, jak jej známe my. Mágové zabývající se lidskou myslí jsou často studovaní v proto-psychologii. Ve vyspělých státech odpovídá poznání v jednotlivých disciplínách zhruba na konci sedmnáctého století, v některých oblastech i mírně napřed. Gorodinské univerzity se pohybují přinejlepším na počátku renesance svázané mnoha tabu a pravidly, univerzity ve Freiwoldu pak zhruba tamtéž, avšak především z důvodu nedostatku osvícených hlav a podfinancovanosti univerzit.